Bible Verses in Tamil – தமிழ் பைபிள் வசனங்கள்

bible verses in tamil

About

தமிழ் விவிலியம் என்பது யூதர்களும் கிறித்தவர்களும் தம் சமய மரபுக்கு அடித்தளமாகக் கருதுகின்ற விவிலியம் என்னும் திருநூல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உருவான எழுத்துப் படைப்பைக் குறிக்கும். இந்தத் தொகுப்பில் தமிழ் பைபிள் வசனங்கள் (Bible Verses in Tamil)-ஐ விரிவாகக் காணலாம்

Bible Verses in Tamil

கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனிதன் பாக்கியவான்.

சங்கீதம் 1:2

இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்குப் பரிசுத்தமான நாள்.

நெகேமியா 8:10

கர்த்தரையும் அவர் வல்லமையையும் நாடுங்கள்; அவர் சமுகத்தை நித்தமும் தேடுங்கள்.

1 நாளாகமம் 16:11.

கர்த்தாவே, உம்மைத் தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை; ஆதலால், உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 9:10

அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.

1 பேதுரு 5:7

தேவனே என் இரட்சிப்பு; நான் பயப்படாமல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன்; கர்த்தராகிய யேகோவா என் பெலனும், என் கீதமுமானவர்; அவரே எனக்கு இரட்சிப்புமானவர்.

ஏசாயா 12:2

என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

பிலிப்பியர் 4:13

என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்றார்.

யாத்திராகமம் 33:14

கர்த்தர்மேல் உன் பாரத்தைவைத்துவிடு, அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்; நீதிமானை ஒருபோதும் தள்ளாடவொட்டார்.

சங்கீதம் 55:22

கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி, தீமையினின்று விலக்கிக் காத்துக்கொள்ளுவார்.

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:3

நான் கூப்பிட்ட நாளிலே எனக்கு மறுஉத்தரவு அருளினீர்; என் ஆத்துமாவிலே பலன்தந்து என்னைத் தைரியப்படுத்தினீர். 

சங்கீதம் 138:3

பலங்கொண்டு திடமனதாயிரு; திகையாதே, கலங்காதே, நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே இருக்கிறார்.

யோசுவா 1:9

நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; திகையாதே, நான் உன் தேவன்; நான் உன்னைப் பலப்படுத்தி உனக்குச் சகாயம்பண்ணுவேன்; என் நீதியின் வலதுகரத்தினால் உன்னைத் தாங்குவேன்.

ஏசாயா 41:10

Short Bible Verses in Tamil

கர்த்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு.. அவர் உன்னை ஆதரிப்பார்.. 

சங்கீதம் – 55:22

என் சகோதரர்களே, கர்த்தரிலும் அவருடைய வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள்.

எபேசியர் 6:10

நான் பயப்படுகிற நாளில் உம்மை நம்புவேன்.

சங்கீதம் 56:3

கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் இரட்சிப்புமானவர், யாருக்குப் பயப்படுவேன்.

சங்கீதம் 27:1

கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம்; நீதிமான் அதற்குள் ஓடிச் சுகமாயிருப்பான்

நீதிமொழிகள் 18:10

இயேசு அழுதார்.

யோவான் 11:35

எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள்.

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:16

இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள்.

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17

ஆவியை அவித்துப்போடாதிருங்கள்.

1 தெசலோனிக்கேயர் 5:19

லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக்கொள்ளுங்கள்.

லூக்கா 17:32

Motivational Bible Verses in Tamil

அவர் சகலத்தையும் அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாகச் செய்திருக்கிறார்.

பிரசங்கி 3:11

நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்.

யோவான் 14:15

நாளைக்காகக் கவலைப்படாமல் இருங்கள்; நாளைய தினம் தன்னுடையவைகளுக்காகக் கவலைப்படும்; அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடுபோதும்.

மத்தேயு 6:34

கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுகள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.

மத்தேயு  7:7

ஆதலால், மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளைச்செய்ய விரும்புகிறீர்களோ, அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்; இதுவே நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்.

மத்தேயு 7:12

அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், அவருடைய தயவோ நீடியவாழ்வு; சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும், விடியற்காலத்திலே களிப்புண்டாகும்.

சங்கீதம் 30:5

நம்பிக்கையிலே சந்தோசமாக இருங்கள்; உபத்திரவத்திலே பொறுமையாக இருங்கள்; ஜெபத்திலே உறுதியாக நிலைத்திருங்கள்.

ரோமர் 12:12

அவர் தமக்குமுன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின்பொருட்டு, அவமானத்தை எண்ணாமல், சிலுவையைச் சகித்து, தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார்.

எபிரெயர் 12:2

கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கள். சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறேன்.

பிலிப்பியர் 4:4

நான் உனக்குப் போதித்து, நீ நடக்கவேண்டிய வழியை உனக்குக் காட்டுவேன்; உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து, உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன்.

சங்கீதம் 32:8

இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை; கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்ளுவீர்கள்.

யோவான் 16:24

இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும், பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும், இருளில் நடமாடும் கொள்ளைநோய்க்கும், மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய்.

சங்கீதம் 91:5-6

மகிழ்ச்சி என்பது நல்ல மருந்தைப் போன்றது. ஆனால் துக்கமோ நோயைப் போன்றது.

நீதிமொழிகள் 17:22

எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாய் இருங்கள். இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள்.

தெசலோனிக்கேயர் 5:16-17

கர்த்தர் என் சத்தத்தையும் என் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டதினால், அவரில் அன்புகூருகிறேன். அவர் தமது செவியை எனக்குச் சாய்த்தபடியால், நான் உயிரோடிருக்குமளவும் அவரைத் தொழுதுகொள்ளுவேன்.

சங்கீதம் 116:1,2

சாந்தகுணமுள்ளவர்கள் பூமியைச் சுதந்தரித்து மிகுந்த சமாதானத்தினால் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பார்கள்.

சங்கீதம் 37:11

நீ நடக்கும்போது அது உனக்கு வழிகாட்டும்; நீ படுக்கும்போது அது உன்னைக் காப்பாற்றும்; நீ விழிக்கும்போது அது உன்னோடே சம்பாஷிக்கும்.

நீதிமொழிகள் 6:22.

Faith Bible Verses in Tamil

இப்போது விசுவாசம் என்பது நாம் நம்புகிறவற்றில் நம்பிக்கை மற்றும் நாம் காணாததைப் பற்றிய உறுதி.

Hebrews 11:1

நீங்கள் நம்பினால், நீங்கள் எதை வேண்டுமானாலும் ஜெபத்தில் பெறுவீர்கள்.

Matthew 21:22

என்னை நம்புகிற எவரும், வேதம் கூறியது போல, ஜீவ நீரின் ஆறுகள் அவர்களுக்குள் இருந்து பாயும்.

John 7:38

சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களில் சண்டையிடாமல், நம்பிக்கை பலவீனமாக இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்.

Romans 14:1

ஆகவே விசுவாசம் கேட்பதிலிருந்தும், கிறிஸ்துவின் வார்த்தையின் மூலமாகவும் கேட்கப்படுகிறது.

Romans 10:17

உங்கள் விசுவாசம் மனிதர்களின் ஞானத்தில் அல்ல, தேவனுடைய வல்லமையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும்.

1 Corinthians 2:5

நீங்கள் ஜெபத்தில் எதைக் கேட்டாலும், உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால், நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

Romans 10:17

விசுவாசம் என்பது நாம் எதிர்பார்ப்பதன் உண்மை, நாம் காணாதவற்றின் சான்று.

Hebrews 11:1

உங்கள் விசுவாசம் மக்களின் ஞானத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது, ஆனால் கடவுளின் சக்தியை சார்ந்தது என்பதற்காக நான் இதைச் செய்தேன்.

1 Corinthians

விழித்திருங்கள், உங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருங்கள், தைரியமாக இருங்கள், பலமாக இருங்கள்.

1 Corinthians 16:13

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, உங்கள் விசுவாசத்தின் சோதனை சகிப்புத்தன்மையை உருவாக்குகிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.

James 1:3

இப்போது நம்பிக்கை என்பது எதிர்பார்த்த விஷயங்களின் உறுதி, காணப்படாத விஷயங்களை உறுதிப்படுத்துவது.

Hebrews 11:1

இயேசு அவனை நோக்கி, ‘உங்களால் நம்ப முடிந்தால்? நம்புபவருக்கு எல்லாம் சாத்தியம்.

Mark 9:23

வேதம் சொல்வது போல், அவரை நம்புகிற எவரும் ஒருபோதும் வெட்கப்பட மாட்டார்கள்.

Romans 10:11

உங்கள் விசுவாசத்தின் சோதனை உறுதியை உருவாக்குகிறது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.

James 1:3

ஒரு நபர் செயல்களால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறார் என்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள், விசுவாசத்தால் மட்டுமல்ல.

James 2:24

ஜெபத்தில் நீங்கள் எதைக் கேட்டாலும், நம்பினால், நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

Matthew 21:22

கர்த்தர் உங்களுக்காகப் போராடுவார், நீங்கள் உங்கள் அமைதியைப் பெறுவீர்கள்.

Exodus 14:14

இது உலகத்தை வென்ற வெற்றியாகும் – நமது நம்பிக்கை.

1 John 5:4

இப்போது விசுவாசம் என்பது நாம் நம்புகிறவற்றில் நம்பிக்கை மற்றும் நாம் காணாததைப் பற்றிய உறுதி.

Hebrews 11:1

Blessing Bible Verses in Tamil

கர்த்தருடைய பெயர் பலமான கோபுரம்; நீதிமான்கள் அதற்குள் ஓடி பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள்.

Proverbs 18:10

நான் எப்போதும் கர்த்தரை எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலது புறத்தில் இருப்பதால், நான் நடுங்க மாட்டேன்.

Psalm 16:8

கர்த்தருக்காகக் காத்திருக்கும் அனைவருமே பலமாயிருங்கள், உங்கள் இருதயம் தைரியமடையட்டும்!

Psalm 31:24

சேனைகளின் கர்த்தர் நம்முடன் இருக்கிறார்; யாக்கோபின் கடவுள் எங்கள் கோட்டை.

Psalm 46:7

உமது வாக்குறுதி எனக்கு உயிர் தருகிறது என்பதே என் துன்பத்தில் எனக்கு ஆறுதல்.

Psalm 119:50

என் துன்பத்தில் நான் கர்த்தரை அழைத்தேன், அவர் எனக்கு பதிலளித்தார்.

Psalm 120:1

ஆகையால், நீங்கள் செய்வதைப் போலவே ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகப்படுத்துங்கள், ஒருவருக்கொருவர் கட்டியெழுப்பவும்.

1 Thessalonians 5:11

எளியவர் எல்லாவற்றையும் நம்புகிறார், ஆனால் விவேகமுள்ளவர் தனது படிகளை சிந்திக்கிறார்.

Proverbs 14:15

உங்கள் கவலைகள் அனைத்தையும் அவர் மீது செலுத்துகிறார், ஏனென்றால் அவர் உங்களை கவனித்துக்கொள்கிறார்.

1 Peter 5:7

ஒரு நண்பர் எல்லா நேரங்களிலும் நேசிக்கிறார், ஒரு சகோதரர் துன்பத்திற்காக பிறக்கிறார்.

Proverbs 17:17

அவர் உங்களை நம்புகிறதால், நீங்கள் அவரை மனதில் நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறீர்கள்.

Isaiah 26:3

யாரோ ஒருவர் தனது நண்பர்களுக்காக தனது உயிரைக் கொடுக்கிறார் என்பதற்கு இதைவிட பெரிய அன்பு வேறு யாருமில்லை.

John 15:13

உங்கள் வேலையை கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள், உங்கள் திட்டங்கள் நிறுவப்படும்.

Proverbs 16:3

ஆலோசனை திட்டங்கள் இல்லாமல் தோல்வியடைகின்றன, ஆனால் பல ஆலோசகர்களுடன் அவை வெற்றி பெறுகின்றன.

Proverbs 15:22

உலகம் முழுவதையும் பெறுவதற்கும், அவரது ஆத்மாவை இழப்பதற்கும் ஒரு மனிதனுக்கு என்ன லாபம்?

Mark 8:36

கவனமாக இருங்கள், விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருங்கள், ஆண்களைப் போல நடந்து கொள்ளுங்கள், பலமாக இருங்கள்.

1 Corinthians 16:13

Healing Bible Verses in Tamil

ஆனால் பிறகு அந்நகரில் உள்ள ஜனங்களை நான் குணப்படுத்துவேன் (மன்னிப்பேன்). அந்த ஜனங்கள் சமாதானத்தையும் பாதுகாப்பையும் அனுபவிக்கும்படிச் செய்வேன்

எரேமியா 33:6

நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தைக் கவனமாய்க் கேட்டு, அவர் பார்வைக்குச் செம்மையானவைகளைச் செய்து, அவர் கட்டளைகளுக்குச் செவிகொடுத்து, அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கைக்கொண்டால், நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன்; நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார்.

 யாத்திராகமம் 15:26

 ஆனால், நாம் செய்த தவறுகளுக்குத் துன்பப்படவே அவர் வேதனையைப் பெற்றார். நமது குற்றங்களுக்காக அவர் நசுக்கப்பட்டார். நாம் கொண்ட கடனுக்காக நமது தண்டனை அவருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. அவரது காயங்களால் நாம் சுகமடைந்திருக்கிறோம்

 ஏசாயா 53:5

நீ திரும்பிப்போய், என் ஜனத்தின் அதிபதியாகிய எசேக்கியாவை நோக்கி: உன் தகப்பனாகிய தாவீதின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: உன் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டேன், உன் கண்ணீரைக் கண்டேன்; இதோ, நான் உன்னைக் குணமாக்குவேன்; மூன்றாம் நாளிலே நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குப் போவாய்.

2 இராஜாக்கள் 20:5

ஆனால் பேதுரு, “என்னிடம் வெள்ளியோ, பொன்னோ கிடையாது, ஆனால் உனக்குக் கொடுக்கக்கூடிய வேறு பொருள் என்னிடம் உள்ளது. நாசரேத்தைச் சேர்ந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையால் எழுந்து நட!” என்று கூறினான்

அப்போஸ்தலர் 3:6

நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அவைகளெல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார்.

சங்கீதம் 34:19

கதிரவன் மறையும் சமயத்தில் மக்கள் தம் நோயுற்ற நண்பர்களை இயேசுவிடம் அழைத்து வந்தனர். அவர்கள் வெவ்வேறு வகை நோய்களால் துன்புற்றனர். ஒவ்வொரு நோயுற்ற மனிதனையும் அவரது கைகளால் தொட்டு இயேசு குணமாக்கினார்

லூக்கா 4:40

அவர் உன் அக்கிரமங்களையெல்லாம் மன்னித்து, உன் நோய்களையெல்லாம் குணமாக்கி, உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கிமீட்டு, உன்னைக் கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி,

சங்கீதம் 103:3-4

திரும்பிப் போய் எசேக்கியாவிடம் பேசு. எனது ஜனங்களின் தலைவனான அவனிடம், ‘கர்த்தரும் உனது முற்பிதாவான தாவீதின் தேவனும் சொல்லுவதாவது: நான் உனது ஜெபத்தைக் கேட்டேன். உனது கண்ணீரைப் பார்த்தேன். எனவே நான் உன்னைக் குணப்படுத்துவேன். மூன்றாவது நாள் நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குப் போவாய்

2 இராஜாக்கள் 20:5

அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களைக் குணமாக்கி அவர்களை அழிவுக்குத் தப்புவிக்கிறார்.

சங்கீதம் 34:19

நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும், கர்த்தர் அவைகளெல்லாவற்றிலும் நின்று அவனை விடுவிப்பார்.

சங்கீதம் 107:20

அந்தப் பகுதிகளில் உள்ள ஊர்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் பண்ணைகளுக்கும் இயேசு சென்றார். இயேசு எங்கே சென்றாலும் அங்குள்ள மக்கள் நோயாளிகளை அவரிடம் எடுத்து வந்தனர். அவர்கள் இயேசுவிடம் அவரது ஆடை நுனியையாவது தொடுவதற்கு அனுமதி கேட்டனர். அவரைத் தொட்டவர்கள் எல்லோரும் குணமடைந்தனர்

மாற்கு 6:56

சோர்ந்துபோகிறவனுக்கு அவர் பெலன் கொடுத்து, சத்துவமில்லாதவனுக்குச் சத்துவத்தைப் பெருகப்பண்ணுகிறார்.

ஏசாயா 40:29

Birthday Bible Verses

அவர் உங்கள் இருதயத்தின் விருப்பத்தை உங்களுக்குக் கொடுத்து, உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றிபெறட்டும்.

Psalam 20:4

ஞானத்தின் மூலம் உங்கள் நாட்கள் பல இருக்கும், ஆண்டுகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சேர்க்கப்படும்.

Proverbs 9:11

நான் கர்த்தரைத் தேடினேன், அவர் எனக்குப் பதிலளித்தார்; அவர் என் எல்லா அச்சங்களிலிருந்தும் என்னை விடுவித்தார்.

Psalm 34:4

கர்த்தர் இந்த நாளே அதைச் செய்திருக்கிறார்; இன்று நாம் மகிழ்ச்சியடைந்து மகிழ்வோம்.

Psalm 34:4

கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள், ஏனென்றால் அவர் நல்லவர்; அவருடைய அன்பு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்.

Psalm 107:1

நுண்ணறிவு உள்ளவர்கள் செழிப்பைக் காண்கிறார்கள்; கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்.

Proverbs 16:20

அவரது விவரிக்க முடியாத பரிசுக்குக் கடவுளுக்கு நன்றி!

2 Corinthians 9:15

உங்கள் அருட்கொடையால் ஆண்டை முடிசூட்டுகிறீர்கள், உங்கள் வண்டிகள் ஏராளமாக நிரம்பி வழிகின்றன.

Psalm 65:1

கர்த்தர் நல்லவர் என்பதால் அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள், ஏனென்றால் அவருடைய உண்மையுள்ள அன்பு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்!

Psalm 107:1

சோர்வுற்ற மற்றும் சுமையாக இருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் என்னிடம் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஓய்வு தருவேன்.

Matthew 11:28

நல்லது செய்வதில் சோர்வடைய வேண்டாம், ஏனென்றால் நாம் கைவிடாவிட்டால் காலப்போக்கில் அறுவடை கிடைக்கும்.

Psalm 107:1

இருதயத்தில் தூய்மையானவர்கள் பாக்கியவான்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கடவுளைக் காண்பார்கள்.

Matthew 5:8

உங்கள் எல்லா வழிகளிலும் உங்களைப் பாதுகாக்கும்படி அவர் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உங்களைப் பற்றிக் கட்டளையிடுவார்.

Psalm 91:11

இருதயத்தில் தூய்மையானவர்கள் பாக்கியவான்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் கடவுளைக் காண்பார்கள்.

Matthew 5:8

கர்த்தர் உண்டாக்கிய நாள் இது; நாம் மகிழ்ச்சியடைந்து அதில் மகிழ்ச்சி அடைவோம்.

Psalm 118:24

பல ஆண்டுகள் வாழ்பவர்கள் கூட அவர்கள் அனைவரையும் மகிழ்விக்க வேண்டும்.

Ecclesiastes 11:8

ஞானத்தின் இருதயத்தைப் பெறுவதற்காக, எங்கள் நாட்களைக் கணக்கிட எங்களுக்குக் கற்றுக்கொடுங்கள்.

Psalm 90:10

உங்கள் எல்லா வழிகளிலும் உங்களைப் பாதுகாக்கும்படி அவர் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உங்களைப் பற்றிக் கட்டளையிடுவார்

Psalm 91:11

அறிவுரைகளைக் கேளுங்கள், ஒழுக்கத்தை ஏற்றுக்கொள், இறுதியில் நீங்கள் ஞானிகளிடையே கணக்கிடப்படுவீர்கள்.

Proverbs 19:20

கர்த்தர் தம் மக்களுக்குப் பலம் கொடுப்பார்! கர்த்தர் தம் மக்களைச் சமாதானமாக ஆசீர்வதிப்பாராக!

Psalm 29:11

Wedding Anniversary Verses

மனைவியைக் கண்டுபிடிப்பவன் ஒரு நல்ல காரியத்தைக் கண்டுபிடித்துக் கர்த்தரிடமிருந்து தயவைப் பெறுகிறான்.

Proverbs 18:22

அன்பின் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் சேவை செய்யுங்கள்.

Galatians 5:13

வீடுகளும் செல்வமும் பிதாக்களிடமிருந்து பெறப்பட்டவை, ஆனால் விவேகமான மனைவி கர்த்தரிடமிருந்து வந்தவர்.

Proverbs 19:14

கடவுளை யாரும் பார்த்ததில்லை; ஆனால் நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தால், கடவுள் நம்மில் இருக்கிறார், அவருடைய அன்பு நம்மில் முழுமையடைகிறது.

1 John 4:12

உன்னதமான பாத்திரத்தின் மனைவி யார்? அவள் மாணிக்கங்களை விட மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவள்.

Proverbs 31:10

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒருவரையொருவர் ஆழமாக நேசிக்கவும், ஏனென்றால் அன்பு பல பாவங்களை உள்ளடக்கியது.

1 Peter 4:8

இந்த எல்லா நற்பண்புகளுக்கும் மேலாக அன்பைப் போடுங்கள், இது அனைவரையும் சரியான ஒற்றுமையுடன் பிணைக்கிறது.

Colossians 3:14

ஒரு வலிமையான பெண் தன் கணவருக்குக் கிரீடம், ஆனால் அவமானகரமான பெண் அவனது எலும்புகளில் அழுகல் போன்றது.

Proverbs 12:4

முற்றிலும் பணிவாகவும் மென்மையாகவும் இருங்கள்; பொறுமையாக இருங்கள், அன்பில் ஒருவருக்கொருவர் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.

Ephesians 4:2

கணவர்களைப் பொறுத்தவரை, கிறிஸ்து தேவாலயத்தை நேசித்ததைப் போலவே உங்கள் மனைவிகளையும் நேசிக்கவும். அவளுக்காக அவன் தன் உயிரைக் கொடுத்தான்.

Ephesians 5:25

நல்லொழுக்கமுள்ள ஒரு பெண்ணை யார் கண்டுபிடிக்க முடியும்? அவளுடைய விலை மாணிக்கங்களை விட மிக அதிகம்.

Proverbs 31:10

இந்த எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அன்பின் மீது வைக்கவும், இது ஒற்றுமையின் சரியான பிணைப்பு.

Colossians 3:14

நீங்கள் செய்யும் அனைத்தும் அன்பாகச் செய்யப்படட்டும்.

1 Corinthians 16:14

ஆகவே, நீங்கள் ஏற்கனவே செய்ததைப் போலவே ஒருவருக்கொருவர் ஊக்கமளிப்பதும் ஒருவருக்கொருவர் கட்டியெழுப்புவதும் தொடருங்கள்.

1 Thessalonians 5:11

நான் உன்னை நினைவில் கொள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும் என் கடவுளுக்கு நன்றி கூறுகிறேன்.

Philippians 1:3

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒருவருக்கொருவர் நேர்மையான அன்பைக் காட்டுங்கள், ஏனென்றால் அன்பு பல பாவங்களை மன்னிக்கும்.

1 peter 4:8

கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மனைவி? அவள் நகைகளைவிட மிகவும் விலைமதிப்பற்றவள்.

Proverbs 31:10

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களைப் போல ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துங்கள். ஒருவருக்கொருவர் மரியாதை காட்டுவதில் சிறந்தவராக இருங்கள்.

Romans 12:10

ஒரு சிறந்த மனைவி கணவனின் கிரீடம், ஆனால் அவமானத்தைக் கொண்டு வருபவர் அவரது எலும்புகளில் அழுகல் போன்றது.

Proverbs 12:4

இது என் கட்டளை: நான் உன்னை நேசித்தபடியே ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கவும்.

John 15:12

Love Verses

காதல் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். தீமையை வெறுக்கிறேன்; நல்லதை ஒட்டிக்கொள்க.

Romans 12:9

முற்றிலும் பணிவாகவும் மென்மையாகவும் இருங்கள்; பொறுமையாக இருங்கள், அன்பில் ஒருவருக்கொருவர் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.

Ephesians 4:2

இப்போது இந்த மூன்று உள்ளன: நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு. ஆனால் இவற்றில் மிகப் பெரியது அன்பு.

1 Corinthians 13:13

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒருவருக்கொருவர் ஆழமாக நேசிக்கவும், ஏனென்றால் அன்பு பல பாவங்களை உள்ளடக்கியது.

1 Peter 4:8

அன்பில் ஒருவருக்கொருவர் அர்ப்பணிப்புடன் இருங்கள். உங்களுக்கு மேலே ஒருவருக்கொருவர் மரியாதை செலுத்துங்கள்.

Romans 12:10

கடவுளை யாரும் பார்த்ததில்லை; ஆனால் நாம் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தால், கடவுள் நம்மில் வாழ்கிறார், அவருடைய அன்பு நம்மில் முழுமையடைகிறது.

1 John 4:12

அன்பு செய்யாதவன் கடவுளை அறியமாட்டான், ஏனென்றால் கடவுள் அன்பு.

1 John 4:8

கருணை, அமைதி மற்றும் அன்பு ஏராளமாக உங்களுடையதாக இருக்கும்.

Jude 1:2

அன்பு அண்டை வீட்டுக்காரருக்கு எந்தத் தீங்கும் செய்யாது. ஆகவே அன்பு என்பது சட்டத்தின் நிறைவேற்றமாகும்.

Romans 13:10

என் கட்டளை இதுதான்: நான் உன்னை நேசித்தபடியே ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துங்கள்.

John 15:12

கடவுள் நமக்குப் பயத்தின் ஆவி கொடுக்கவில்லை, ஆனால் சக்தி மற்றும் அன்பு மற்றும் நல்ல மனது.

2 Timothy 1:7

முற்றிலும் பணிவாகவும் மென்மையாகவும் இருங்கள்; பொறுமையாக இருங்கள், அன்பில் ஒருவருக்கொருவர் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.

Ephesians 4:2

கர்த்தருடைய மிகுந்த அன்பின் காரணமாக, நாம் நுகரப்படுவதில்லை, ஏனென்றால் அவருடைய இரக்கங்கள் ஒருபோதும் தோல்வியடையாது.

Lamentations 3:22

எல்லாவற்றையும் அன்பாகச் செய்யுங்கள்.

1 Corinthians 16:14

சகோதர பாசத்துடன் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துங்கள். மரியாதை காட்டுவதில் ஒருவருக்கொருவர் விஞ்சுங்கள்.

Romans 12:10

முற்றிலும் பணிவாகவும் மென்மையாகவும் இருங்கள்; பொறுமையாக இருங்கள், அன்பில் ஒருவருக்கொருவர் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.

Ephesians 4:2

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அன்பைப் போடுங்கள், இது எல்லாவற்றையும் சரியான இணக்கத்துடன் பிணைக்கிறது.

Colossians 3:14

காதல் உண்மையானதாக இருக்கட்டும். தீமையை வெறுக்கவும்; நல்லதைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Romans 12:9

நான் உன்னை நித்திய அன்பால் நேசித்தேன்; தவறாத தயவுடன் உங்களை ஈர்த்துள்ளேன்.

Jeremiah 31:3

ஆரம்பத்தில் இருந்தே நீங்கள் கேட்ட செய்தி இதுதான்: நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும்.

1 John 3:11

அன்பர்களே, கடவுள் நம்மை மிகவும் நேசித்ததால், நாமும் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க வேண்டும்.

1 John 3:11

நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசித்தால், நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை எல்லோரும் அறிந்துகொள்வார்கள்.

John 13:35

நான் நேசிப்பவர்களை நான் கண்டிப்பேன், ஒழுங்குபடுத்துகிறேன். எனவே ஆர்வத்துடன் மனந்திரும்புங்கள்.

Revelation 3:19

ஆண்டவரே, நீங்கள் மன்னிக்கும் நல்லவர், உங்களை அழைக்கும் அனைவருக்கும் அன்பு நிறைந்திருக்கிறது.

Psalm 86:5

Good Morning Verses

ஆண்டவரே என் ஆயன், எனக்கேதும் குறை இல்லை

Psalm 23

நீங்கள் கடவுளுடைய கோவிலென்றும் கடவுளின் ஆவியார் உங்களில் குடியிருக்கிறார் என்றும் உங்களுக்குத் தெரியாதா?

1 Corinthians 3

“எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு உரிமையுண்டு”; ஆனால், எல்லாம் நன்மை தரக்கூடியவையல்ல. “எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு உரிமை உண்டு”; ஆனால், எதற்கும் நான் அடிமையாகிவிட மாட்டேன்.

1 Corinthians 6:12

நீங்கள் வலுவற்ற மனச்சான்றைக் காயப்படுத்திச் சகோதரர் சகோதரிகளுக்கு எதிராகப் பாவம் செய்தால், அது கிறிஸ்துவுக்கே எதிரான பாவம் ஆகும்.

1 Corinthians 8:12

அப்பம் ஒன்றே. ஆதலால் நாம் பலராயினும் ஒரே உடலாய் இருக்கிறோம். ஏனெனில், நாம் அனைவரும் அந்த ஒரே அப்பத்தில் தான் பங்கு கொள்கிறோம்.

1 Corinthians 8:17

எவரும் தன்னலம் நாடக் கூடாது; மாறாகப் பிறர் நலமே நாட வேண்டும்.

1 Corinthians 10:24

நீங்கள் உண்டாலும் குடித்தாலும் எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் கடவுளுடைய மாட்சிக்காகவே செய்யுங்கள்.

1 Corinthians 10:31

தூய ஆவியார் ஒருவருக்கு ஞானம் நிறைந்த சொல்வளத்தை அருளுகிறார். இன்னொருவருக்கோ அதே ஆவியார் அறிவுசெறிந்த சொல்வளத்தை அளிக்கிறார்.

1 Corinthians 20:8

உடல் ஒன்றே; உறுப்புகள் பல. உடலின் உறுப்புகள் பலவாயினும் உடல் ஒன்றாயிருப்பதுபோலக் கிறிஸ்துவும் இருக்கிறார்.

1 Corinthians 12:12

எனவே நீங்கள் மேலான அருள் கொடையையே ஆர்வமாய் நாடுங்கள். எல்லாவற்றையும்விடச் சிறந்த நெறி ஒன்றை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுகிறேன்.

1 Corinthians 12:31

நான் மானிடரின் மொழிகளிலும் வானதூதரின் மொழிகளிலும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கில்லையேல் ஒலிக்கும் வெண்கலமும் ஓசையிடும் தாளமும் போலாவேன்.

1 Corinthians 13:1

அன்பு பொறுமையுள்ளது; நன்மை செய்யும்; பொறாமைப்படாது; தற்புகழ்ச்சி கொள்ளாது; இறுமாப்பு அடையாது.

1 Corinthians 13:4

இறைவாக்கு உரைக்கும் கொடை ஒழிந்துபோம்; பரவசப்பேச்சு பேசும் கொடையும் ஓய்ந்துபோம்; அறிவும் அழிந்துபோம். ஆனால், அன்பு ஒருபோதும் அழியாது.

1 Corinthians 13:8

ஆக, நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு ஆகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்பே தலைசிறந்தது.

1 Corinthians 13:13

அன்பு செலுத்த முயலுங்கள். ஆவியார் அருளும் கொடைகளையும் குறிப்பாக இறைவாக்குரைக்கும் கொடையையும் ஆர்வமாய் நாடுங்கள்.

1 Corinthians 14:1

இப்போது நான் இந்த நிலையில் இருப்பது கடவுளின் அருளால்தான். அவர் எனக்களித்த அருள் வீணாகிவிடவில்லை. திருத்தூதர்கள் எல்லாரையும்விட நான் மிகுதியாகப் பாடுபட்டு உழைத்தேன். உண்மையில் நானாக உழைக்கவில்லை; என்னோடிருக்கும் கடவுளின் அருளே அவ்வாறு உழைக்கச் செய்தது.

1 Corinthians 15:10

ஆண்டவர் இயேசுவின் அருள் உங்களோடு இருப்பதாக! கிறிஸ்து இயேசுவோடு இணைந்துவாழும் உங்களனைவருக்கும் என் அன்பைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

1 Corinthians 16:23.34

குறைவாக விதைப்பவர் குறைவாக அறுவடை செய்வார். நிறைவாக விதைப்பவர் நிறைவாக அறுவடை செய்வார். இதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

1 Corinthians 9:16

மன்னரின் இரகசியத்தைக் காப்பது சிறந்தது; கடவுளின் செயல்களை எடுத்துரைப்பதும் அறிக்கையிடுவதும் அதனினும் சிறந்தது. நல்லதைச் செய்யுங்கள்; தீமை உங்களை அணுகாது.

தோபித்து 12:7

பவளத்திலும் ஞானமே சிறந்தது; நீங்கள் விரும்புவது எதுவும் அதற்கு நிகராகாது.

Proverbs 8

ஆண்டவருக்கு அஞ்சுவது தீமையைப் பகைக்கச் செய்யும்; ஆணவத்தையும் இறுமாப்பையும் தீமையையும் உருட்டையும் புரட்டையும் நான் வெறுக்கின்றேன்.

Proverbs 8:13

கோடைக் காலத்தில் விளைச்சலைச் சேர்த்துவைப்போர் மதியுள்ளோர்; அறுவடைக் காலத்தில் தூங்குவோர் இகழ்ச்சிக்குரியர்.

Proverbs 10:5

ஆண்டவரின் ஆசி செல்வம் அளிக்கும்; அச்செல்வம் துன்பம் கலவாது அளிக்கப்படும் செல்வம்.

Proverbs 10:22

பொருள் ஆசையே எல்லாத் தீமைகளுக்கும் ஆணிவேர். அந்த ஆசையால் சிலர் விசுவாசத்தினின்று பிறழ்ந்து திரிந்து பல வேதனைகளைத் தாங்களாகவே தங்கள்மேல் வருவித்துக் கொள்கிறார்கள்.

1 Timothy 6:10

ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரமுண்டு.உலகில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒரு காலமுண்டு.

Ecclesiastes 3:1

இடித்தலுக்கு ஒரு காலம், கட்டுதலுக்கு ஒரு காலம்; அழுகைக்கு ஒரு காலம் , சிரிப்புக்கு ஒரு காலம்; துயரப்படுதலுக்கு ஒரு காலம், துள்ளி மகிழ்தலுக்கு ஒரு காலம்;

Ecclesiastes 3:4

ஆகவே, பொய்யை விலக்கி ஒருவரோடு ஒருவர் உண்மை பேசுங்கள். ஏனெனில், நாம் யாவரும் ஓருடலில் உறுப்புகளாய் இருக்கிறோம்.

Ephesians 4:25

கெட்ட வார்த்தை எதுவும் உங்கள் வாயினின்று வரக்கூடாது. கேட்போர் பயனடையும்படி, தேவைக்கு ஏற்றவாறு, அருள் வளர்ச்சிக்கேற்ற நல்ல வார்த்தைகளையே பேசுங்கள்.

Ephesians 4:29

மனக்கசப்பு, சீற்றம், சினம், கூச்சல், பழிச்சொல் எல்லாவற்றையும் தீமை அனைத்தையும் உங்களை விட்டு நீக்குங்கள்.

Ephesians 4:31

 ஆண்டவர்முன் உங்களைத் தாழ்த்துங்கள்; அவர் உங்களை உயர்த்துவார்.

James 4:10

Credits / Sources

தமிழ் பைபிள் வசனங்கள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் இந்த இணைய தளத்திற்கு செல்லவும்…. Wikipedia

Main Post Image – Image by katemangostar on Freepik

Previous Article

Buddha Quotes in Tamil – புத்தரின் பொன்மொழிகள்

Next Article

Islamic Quotes in Tamil – இஸ்லாமிய மேற்கோள்கள்

You might be interested in …

life quotes in tamil

Life Quotes in Tamil – வாழ்க்கை கவிதைகள்

வாழ்க்கை கவிதைகள் தொகுப்பு: இந்தத் தொகுப்பில், வாழ்க்கை கவிதைகள் (Life Quotes in Tamil) மற்றும் வலிகள் நிறைந்த வாழ்க்கை கவிதைகள், தமிழில் நேர்மறை வாழ்க்கை மேற்கோள்கள், வாழ்க்கை அறிவுரைகள் மற்றும் பல வாழ்க்கை கவிதைகளைப் பார்க்கலாம்… Life Quotes in Tamil  வாழ்க்கையில் யாரையும் குறைவாக எடை […]

sad quotes in tamil

Sad Quotes in Tamil – சோக கவிதைகள்

சோக கவிதைகள் தொகுப்பு: இந்தத் தொகுப்பில், சோக கவிதைகள் (Sad Quotes in Tamil) மற்றும் காதல் வலி கவிதைகள், திருமண வலி கவிதைகள் மற்றும் பல சோக கவிதைகளைப் பார்க்கலாம்… Sad Quotes in Tamil என் விதி என்னவென்று தெரியவில்லை, எல்லா சோதனைகளையும் என்னிடமிருந்தே தொடங்குகிறான் […]

buddha quotes in tamil

Buddha Quotes in Tamil – புத்தரின் பொன்மொழிகள்

History (வரலாறு) கௌதம புத்தர், இவர் கி.மு 563க்கும், கி.மு 483க்கும் இடையில் வாழ்ந்தார். இவருடைய முழுப்பெயர் மற்றும் இயற்பெயர் “சித்தார்த்த கௌதமர்”.  புத்தர் நேபாளத்தில் உள்ள, லும்பினி என்னுமிடத்தில் பிறந்தார். . இந்தத் தொகுப்பில், புத்தரின் பொன்மொழிகளை (Buddha Quotes in Tamil) மற்றும் அவருடைய அறிவுரைகளைப் […]